BREZ PREDAHA ZA ZDRAV JUTRI
7. strateška konferenca Vrednost inovacij


9. OKTOBER 2018


Dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana


Hvala vsem, ki ste bili z nami na 7. strateški konferenci Vrednost inovacij - Brez predaha.


FOTOUTRINKI 2018


VREDNOST INOVACIJ

Inovacije na področju zdravstva imajo pomemben vpliv na družbo in posameznika. Inovativna zdravila omogočajo višjo kakovost življenja, podaljšujejo življenjsko dobo, z njihovim razvojem pa farmacevtska industrija prispeva k dvigu družbene blaginje in gospodarski rasti. Raziščite, zakaj osebne in družbene koristi inovativnih zdravil bistveno presegajo njihove stroške.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb letos že sedmo leto zapored pripravlja strateško konferenco Vrednost inovacij. Tokrat bo potekala v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, JAZMP.

O sedanjih in prihodnjih izzivih na področju zdravstva v Sloveniji - hitro starajoči populaciji, rastočem bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, programih celostne rehabilitacije bolnikov in novih tehnologijah - bodo v torek, 9. oktobra 2018, z začetkom ob 13. uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije razpravljali ugledni sogovorniki različnih strok.

#BREZPREDAHA


Bolezen nikoli ne spi. Medtem, ko mi počivamo, je bolezen aktivna. Nikoli si ne vzame predaha. Morda se nam včasih zazdi, a bolezen le za hip zamiži, zajame sapo in nadaljuje s svojim, še odločnejšim pohodom. Bolezen nikoli ne spi, zato morajo inovacije v zdravstvu vedno teči korak pred njo, da nam pomagajo prebiti njene okope.

Zato bomo delali brez predaha, dokler svet ne postane bolj zdrav za vse.

INOVACIJE
V naslednjih petih letih bodo prodorne inovacije v zdravstvu spremenile življenja bolnikov po vsem svetu. Predstavljamo šest terapevtskih področij, kjer bo napredek najbolj očiten.

CAR-T celične terapije
Delali bomo brez predaha, dokler terapije s celicami CAR-T ne postanejo učinkovito orožje v boju proti raku in dokler ne bodo morda celo povsem nadomestile agresivnega zdravljenja s kemoterapijo.

Raziskave genskega zdravljenja
Genske terapije lahko spremenijo življenje bolnikom s hemofilijo B, zato za nas ne bo predaha, dokler takšnih redkih boleznih ne bomo znali olajšati ali celo ozdraviti.

Kombiniranje zdravljenj
Kombiniranje zdravil proti raku povečuje njihovo učinkovitost in pomaga ljudem živeti bolje. Brez predaha bomo raziskovali, dokler ne bomo znali nadzorovati ali celo ozdraviti ne-drobnoceličnega pljučnega karcinoma.

Nove terapije za Alzheimerjevo bolezen
Alzheimerjeva bolezen je ena največjih javnozdravstvenih izzivov v Evropi, a mi si ne bomo vzeli predaha, dokler je z novimi zdravili ne bomo znali ustaviti.

Celična terapija za sladkorno bolezen

Za nas ne bo predaha, dokler celična terapija ne bo nadomestila vseživljenjske insulinske terapije za bolnike s sladkorno boleznijo.

Protibakterijska monoklonska telesa
Brez predaha bomo oblikovali nove rešitve, dokler protibakterijska monoklonska protitelesa ne bodo upočasnila napredovanja odpornosti bakterij na antibiotike in se bodo lahko borila proti bakterijskim okužbam.

KORISTNE POVEZAVE:


PROGRAM

TOREK, 9. OKTOBER 2018
11.00-12.00

Novinarska konferenca
Novinarska konferenca bo potekala v Maxi klubskem salonu (Blagovnica Maxi, 1. nadstropje nad slaščičarno).

13.00-13.03

Otvoritev konference

13.03-13.15

Uvodni nagovori
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Samo Fakin, minister za zdravje

13.15-13.30

Rastoče breme kroničnih nenalezljivih bolezni in vloga slovenskega zdravstva v razmerah hitro starajočega prebivalstva
Petra Došenović Bonča, Jože Sambt, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

V prispevku bo prikazana vloga zdravstva kot gospodarske dejavnosti, neposredni in posredni vpliv zdravstvene dejavnosti na gospodarsko rast, neposredni in posredni stroški izbranih kroničnih bolezni in ocena vpliva rastočega bremena kroničnih bolezni in staranja prebivalstva na ključne elemente gospodarske rasti in bodoče financiranje zdravstva.

13.30-13.45

Trendi na področju zagotavljanja inovativnih zdravil v Sloveniji
Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

V zadnjih letih beležimo naraščanje deleža za inovativna zdravila v stroških zdravstvenega varstva. Na konferenci bodo predstavljeni aktualni trendi ter prizadevanja ZZZS za ohranitev kakovostne ponudbe zdravil in možnosti sprotnega uvajanje inovativnih zdravil. Za izvedbo bo potrebno strpno in odgovorno sodelovanje vseh ključnih deležnikov.

13.45-14.00

Različni obrazi pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni
Rade Pribaković Brinovec, predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni v Sloveniji ima več obrazov.
Medtem, ko se umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja že desetletja zmanjšuje, se število oseb, ki se zdravijo zaradi teh bolezni, ne spreminja. Po drugi strani še vedno narašča breme raka in sladkorne bolezni. Nekatere dejavnike tveganja, kot je npr. kajenje, pri nas dokaj dobro obvladujemo. Spet druge, kot je npr. pitje alkohola, pa zelo slabo. V javnem zdravju na breme kroničnih nenalezljivih bolezni odgovarjamo z razvojem programov, ki so usmerjeni v spremembo življenjskega sloga in z njim povezane dejavnike tveganja. Programi so široko dostopni v centrih za krepitev zdravja oz. v zdravstvenovzgojnih centrih v vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji.

14.00-14.15

Naložbe v javno zdravje: utemeljitev, strategije in izzivi
Dirk Poelaert, Head Medical Excellence & Operations GSK, Vaccines Europe

14.15-14.30

Društvo limfom in levkemija - Programi celostne rehabilitacije za čim prejšnje vračanje bolnikov v življenje
Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

14.30-14.45

Sistemsko uvajanje novih tehnologij v Republiki Sloveniji kot odraz EU procesov/JAZMP
Stanislav Primožič, v.d. direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

14.45-15.00

Odmor

15.00-16.00

Okrogla miza

16.00-

Zaključek konference

Konferenca bo simultano tolmačena iz slovenščine v angleščino.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

 
Petra Došenović Bonča

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva.
Več.

Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Petra Došenović Bonča je članica Sosveta za zdravje Statističnega urada Republike Slovenije. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi.

 
Jože Sambt

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Jože Sambt je izredni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja z vzdržnostjo javnofinančnega sistema in medgeneracijskimi transferji v razmerah staranja prebivalstva.
Več.

Jože Sambt je član slovenske vladne Skupine za staranje prebivalstva (Ageing Working Group), ki proučuje javnofinančne izdatke, povezane s staranjem, predvsem pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. V člankih in projektih izdeluje simulacije in izračune v zvezi z zdravstvenimi izdatki.

 
Kristina Modic

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Kristina Modic je soustanoviteljica in izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L. Hkrati je tudi predsednica Sveta pacientov Onkološkega inštituta Ljubljana in Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onko Net.
Več.

Kot predstavnica nevladnih organizacij sodeluje pri pripravi Državnega programa za obvladovanje raka. Je članica in sekretarka upravnega odbora mednarodne organizacije društev bolnikov s plazmocitomom Myeloma Patients Europe.
Pred leti je zbolela za ne-Hodgkinovim limfomom in se uspešno pozdravila. Zaradi onkološkega zdravljenja se je več let soočala tudi z neplodnostjo. Osebna izkušnja bolezni, neplodnosti in obeh zdravljenj ji že vrsto let pomaga bolje razumeti potrebe bolnikov z rakom in svojcev, neplodnih parov in posameznikov, zdravstvenih strokovnjakov pa tudi pozitivne in negativne strani zdravstvenega sistema pri nas.
Vrsto let je aktivna na področju zagovorništva bolnikov z rakom. Vodi ali sodeluje v številnih projektih in programih, kjer si prizadeva za bolnikovo kakovostno informiranost, za dostop do najsodobnejših oblik odkrivanja in zdravljenja bolezni, za boljšo celostno obravnavo in rehabilitacijo, za osveščenost širše strokovne in splošne javnosti o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni ter za dobro sodelovanje z vsemi deležniki zdravstvene obravnave in celotnega zdravstvenega sistema.

 
Rade Pribaković Brinovec

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Rade Pribaković Brinovec je zdravnik, specialist javnega zdravja, ki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vodi Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja.
Več.

Glavna področja njegovega delovanja so razvoj primarnega zdravstvenega varstva s krepitvijo vloge lokalnih skupnosti v skrbi za javno zdravje, z vključevanjem ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo in z zmanjševanjem neenakosti v zdravju. Raziskoval je na področjih upravljanja mreže javne zdravstvene službe in načrtovanja kadrov v zdravstvu.

 
Marjan Sušelj

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Marjan Sušelj je v ZZZS zaposlen že polnih 31 let in je do prevzema funkcije generalnega direktorja ZZZS bil direktor območne enote ZZZS Ljubljana.
Več.

Po izobrazbi je psiholog. V 35 letih delovne dobe pa se je dodatno izobrazil iz računalništva in vodenja. Prepričan je, da je znotraj sistema še veliko priložnosti za izboljšave. Kot generalni direktor ZZZS si bo prizadeval za "transparentno in proaktivno sodelovanje z organi upravljanja in nosilci zdravstvene politike ter za odgovorno izvedbo dogovorov".
Njegovi ključni cilji so ohranitev zakonsko določene ravni pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in ohranitev sistema javnega zdravstva. Prizadeval si bo za kakovostne in dostopne zdravstvene storitve, vključno z obvladovanjem čakalnih vrst kot tudi krepitev primarnega zdravstva in preventive ter odgovornosti zavarovanih oseb.

Rok za prijavo je potekel.


Utrinki s 6. strateške konference VREDNOST INOVACIJ 2017

LOKACIJA


Državni svet Republike Slovenije
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

___________________________________
T: 01/478 9802
E: gp@ds-rs.si
W: http://www.ds-rs.si/

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI

organizator


Institucionalni
so-organizatorKONGRESNA PISARNA